Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Khởi nghiệp

Giá phải trả cho khởi sự một công việc

Kinh nghiệm khởi nghiệp

1. Nhiều bạn trẻ có, không còn trẻ cũng có, ngồi nói chuyện vui với mình và mấy ông chiên gia. Đặt rất nhiều câu hỏi có vẻ từa tựa nhau: Bọn em nên khởi đầu như thế nào? Các ông chiên gia…